Skomakargården

Alla anbud har kommit in för ombyggnaden av gården. Med hjälp av den omfattande
tekniska undersökningen som också innehåller exakta instruktioner om vad som ska ingå
i ombyggnaden, har alla företag kunnat lämna anbud baserat på identiskt material.
Efter genomgång av anbuden har styrelsen tillsammans med den ansvarige
projektledaren, träffat representanter för de olika företagen för att också muntligen
få information om själva genomförandet.
Två anbud har valts ut och beslut fattas den här veckan om vilket företag som kommer
att utföra arbetet.
Projektet kommer att påbörjas i mitten av augusti. Innan dess måste alla cyklar flyttas                 
till främre gården! DET MÅSTE SKE SENAST DEN 25 JULI!
Arbetet ska vara färdigt innan vintern kommer.
Gårdsytan måste hållas torr och därför kommer ett tak att byggas över gården.
Första våningen på huset kommer att ligga under taket. Vi beklagar det men det finns
ingen annan lösning.
Den första delen av projektet innebär att all gammal gårdsbeläggning bilas bort.
Under den tiden, 7-10 dagar, kommer det att bli bullerstörningar. Resten av tiden kommer inte

bygget att störa lika mycket.
Det övre skiktet blir inte svart gjutasfalt utan  kommer att få en betydligt vackrare yta.
Det finns många olika material och färger som kan användas. Dessutom planeras lekytor och
växtlighet. Det slutliga utseendet är inte klart. Cyklarna blir kvar.

Föregående inlägg
Trasiga lampor och andra fel
Nästa inlägg
Sopsortering av matavfall