Styrelseordförandes julbrev

Till samtliga föreningsmedlemmar

2022 närmar sig sitt slut. Jag vill därför informera om vad som hänt under året. Det blir en del upprepningar från tidigare brev men vi har ju fått många nya medlemmar under året.

Föreningen bildades år 2000. Fastigheten är från 1927-1929 och har placerats i grön klass av Stockholms stadsmuseum. En klass som innebär att den har högt kulturhistoriskt värde.

Styrelsens ambition och målsättning ligger fast. Genom god ekonomi (ej höjda avgifter) och attraktiv boendemiljö skall vår förening vara en av de mest ansedda och högst rankade i Stockholm. Föreningen skall ligga i framkant med åtgärder som bidrar till hållbarhet och god miljö. Ett starkt varumärke skapar mervärde för föreningens medlemmar.

Föreningens ekonomi är god. Vi är belånade med endast 3,2 milj. kr. Tillgångarna är värderade till 139 milj. kr och marknadsvärdet är ca. en miljard kr. De årliga intäkterna är ca 7 milj.kr varav avgifter 2,6 och hyresintäkter 4,4. Vi har en god betalningsförmåga med ca 3 miljoner i kassan (vår likviditet). Med tillgängliga medel skall vi, trots att vi går in i en inflationsekonomi som ökar våra driftskostnader kraftigt, försöka finansiera drifts- och underhållskostnaderna samt investeringarna med tillgängliga medel.

Budgeten för 2023 påverkas som sagt starkt av inflationen men vårt övergripande mål har varit att inte behöva höja avgifterna inte minst nu när alla drabbas av inflationen i sitt dagliga liv. Detta mål har vi uppnått för år 2023. Stockholm vatten höjer avgifterna med 25%, kostnaderna för värme ökar med ca 10% samtidigt som kostnaderna för elförbrukningen galopperar. Det planerade underhållet och övriga kostnader ökar också med inflationen. Dessa kostnadsökningar kompenseras bara delvis av ökade intäkter för lokaler och hyresrätter. Därför är det nödvändigt att vi, om vi skall klara målet med oförändrade avgifter, vidtar alla möjliga besparingsåtgärder. Det gäller bl.a. förbrukningen av vatten som t. ex duscha kortare tid, att sänka inomhustemperaturen samt vara noga med förbrukningen av el i allmänna utrymmen. Det är viktigt att vi som alla andra i samhället följer Energimyndighetens rekommendationer.

  • Lämna inte vatten rinnande i onödan.
  • Sänk termostaten på elementet istället för att öppna fönstret.
  • Håll entré- och vädringsbalkongdörrar stängda.
  • Släck i gemensamma utrymmen när de inte används m.m.

Soprummet är ett stort problem.
Det är många som inte följer ordningsreglerna att kartonger, wellpapp, plast, papper, glas, metall, tidningar m.m. skall lämnas i återvinningen på andra sidan gatan om det inte innebär uppenbar olägenhet. Kostnaden för hämtning av grovsopor motsvarar 4 % av våra avgifter dvs 100 000kr/år. Om man fortsätter att strunta i ordningsreglerna får vi överväga andra åtgärder. Vi har nu startat ett ”soprumsprojekt”. Jag vill också påminna om att det fr o m årsskiftet är obligatoriskt att sortera matavfall och slänga i anvisade kärl.

Som alla har märkt har vi beslutat att effektivisera värmesystemet, QSEC kommer under januari montera nya radiatorventiler och termostater samt injustera hela systemet. Härigenom förbättrar vi inomhusmiljön samtidigt som besparingspotentialen är stor.

Just nu diskuterar vi med två leverantörer att installera gemensamhetsel. Det skulle innebära att medlemmarna slipper nätavgiften på ca 2 000 kr / år. Samtidigt blir vi en stark köpare av el och kan således förhandla ner priset per KWh. Vi planerar ett informationsmöte och en extra stämma i februari för godkännande av detta projekt.

Vi kommer samtidigt att föreslå erforderliga ändringar av stadgarna som följd av riksdagens beslut om ny bostadsrättslag.

Den viktigaste frågan för oss är emellertid det fortlöpande underhållet av vår 100-åriga fastighet. Vi jobbar dagligen med detta. Det gäller tak, fasader, balkonger, rör/stammar, fönster, elsystem och en del målningsarbeten.

Som alla kan se presenterar vi våra lokalhyresgäster på hemsidan. Där också erbjudande av rabatter finns för medlemmarna.

Övriga motioner som godkändes på stämman jobbar vi vidare med. Om- och tillbyggnaden av entrén hos familjen Luhr i 29:an på våning 6 har nu avslutats till allas belåtenhet.

SBC kommer från och med januari 2023 avisera avgifterna månadsvis.

Vi har också beslutat att ta bort pallkragarna på järnvägsgården eftersom de drar till sig råttor.

Jag hoppas att denna information tillsammans med hemsidan är av värde och skapar engagemang för föreningen.

Vi tar gärna emot förslag till förbättringsåtgärder. Den som är intresserad av att ställa upp och hjälpa till med praktiska saker, som t. ex snöskottning, kan anmäla sig till Marianne Vult von Steijern.

Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen för ett givande och trevligt samarbete samt samtidigt tacka Marianne för sitt mycket värdefulla arbete som fastighetssamordnare utöver det ordinarie styrelsearbetet.

Jag vill också tacka Birgitta och Göthe Söderqvist för skötsel av blommor och växter på gårdarna.

Jag önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år.
Christer Andersson
Styrelseordförande
070-4542150,  l.christer.andersson@hotmail.com

Föregående inlägg
Glögg, värmeprojekt och digitala uppdateringar
Nästa inlägg
Information från föreningens samordnare